Telefon: 596 244 502 Email: info@ragtime.cz
CZ EN

| Vinylové desky | Technická podpora | Ragtime.cz

Ragtime.czTechnická podporaVinylové desky

Vinylové desky

Technické podmínky pro výrobu vinylové desky

Sortiment výroby analogové desky
Vinylové desky se člení podle kombinace otáček a průměru na následující druhy:

Druhy vinylových desek
Označení Jmenovitý průměr desky Jmenovité otáčky
inch cm
LP 12 30 33
MP 10 25 33
SP 7 17,5 45
Maxisingl 12 30 45
Maxisingl 10 25 45
EP 7 17,5 33

Kromě výše uvedených druhů vyrábíme dále druhy, které se odlišují hmotností (standardní a „heavy“), barevností, provedením etikety (picture - disc) nebo tvarem (shaped vinyl). 

Reprodukční doba a volba druhu analogové desky
Dosažitelná reprodukční doba je u vinylové desky výrazně závislá na kmitočtovém spektru, dynamickém členění, šířce stereofonního obrazu a dalších charakteristikách zaznamenávaného signálu. Lze uvést pouze informativní hodnoty reprodukčních dob. Pokud hrací doba na jedné straně desky nepřekračuje hodnoty uvedené v tabulce, je obvykle záznamová úroveň omezena jen hraničními parametry záznamového stroje a podmínkami nutnými k reprodukci. Je-li požadována reprodukční doba delší, pak může, ale nemusí, nastat situace, kdy by se program na vymezenou záznamovou plochu při technicky přípustné záznamové úrovni nevešel. V takovém případě je nutné úroveň snížit, nebo volit jiný vhodný kompromis. 

Informativní hodnoty reprodukčních dob pro vinylovou desku (min.)
Průměr desky 33 ot./min 45 ot./min
7" 6,5 5
10" 13,5 10
12" 19,5 14,5

Aby byla možná snazší orientace v záznamové oblasti je možné mezi jednotlivými skladbami použít převáděcí drážky. Větší počet převáděcích drážek však dále omezuje dosažitelnou reprodukční dobu. Při volbě druhu desky je třeba vycházet nejen z požadované reprodukční doby, ale i z fyzikálních principů snímání drážky. Z tohoto pohledu je nejméně vhodný formát označený EP (7“, 33⅓ ot./min.), který nedoporučujeme (nejnižší obvodová rychlost při snímání u středu desky).

Hmotnost desek
V sortimentu desek ∅ 17,5cm a 30cm se vyrábí desky ve dvojí hmotnosti tzv. „standard“ a „těžké“. Desky ∅ 25cm se vyrábí pouze se standardní hmotností.

Hmotnost vinylových desek
Jmenovitý průměr Standardní hmotnost Těžká deska
7" 42g 70g /*
10" 110g nevyrábí se
12" 140g 180 a 220g

/* Tento typ desky se vyrábí pouze s malým středovým otvorem. 

Všechny typy a všechny hmotnosti desek jsou v toleranci ± 10g, mimo desky ∅ 17,5cm standardní hmotnosti, kde je tolerance ± 7g.

Barevné provedení
Vinylové desky se vyrábějí v základní černé barvě, jiné barevné provedení desky je možné na přání zákazníka. Vyrábí se následující typy: 

• Jednobarevné
• Barevné se stříkanci
• Dvoubarevné - půlené
• Dvoubarevné - barva v barvě
• Dvoubarevné - strana A, strana B
• Tříbarevné - dělení po 1200 , dvoubarevné půlené se stříkanci

Barevnost se řídí barevným vzorníkem výrobce nebo požadavkem zákazníka. V druhém případě je nutné předložit barevný vzorek. Při výrobě desky v barevném provedení dle předloženého vzorku si výrobce vyhrazuje právo možných barevných odchylek, které jsou způsobeny omezenými technologickými možnostmi barvení plastických hmot. Dvoubarevná kombinace černé s transparentními stříkanci a dvoubarevná, kdy je transparentní barva v barvě černé, jsou nevhodné, protože dochází ke ztrátě barevného efektu, transparentní barva v černé zcela zaniká. Dále není možná 7“ SP deska těžká se stříkanci.

Poznámka:
Barevné vinylové desky (zvláště netransparentní nebo s fluorescenční pigmenty) mohou vykazovat zhoršené akustické vlastnosti zvláště pak zvýšený šum. Tyto zhoršené akustické vlastnosti nemohou být předmětem reklamace.

PICTURE-DISC (PD)
Vinylová deska opatřená na obou stranách celoplošnou etiketou krytou plastovou folií s vylisovanými záznamovými drážkami. Pokud je požadován záznam pouze na jedné straně PD, pak na straně druhé nemůže být „zrcátko“ (hladká plocha bez záznamu), ale musí zde být „tichá drážka“ (drážka bez signálu). Zvláštním případem je jednostranný PD, kdy etiketa, obvykle oboustranně potištěná, je z jedné strany kryta plastovou folií a z druhé strany je použit lisovací materiál, obvykle transparentní. U tohoto typu desky dochází vždy k deformaci, deska nesplňuje parametry rovinnosti. 

Poznámka:
Picture-disc může vykazovat zhoršené akustické vlastnosti zvláště pak zvýšený šum a praskot. Tyto zhoršené akustické vlastnosti nemohou být předmětem reklamace. Při použití standardních tiskových rastrů dochází vlivem interferenčních jevů ( interference mezi drážkami záznamu a tiskového rastru etikety) ke vzniku „moaré“ jehož intenzita je dána charakterem zobrazovaného motivu. Tento jev nelze technologiemi užívanými výrobcem odstranit a nemůže být předmětem reklamace. Rovněž překročení parametru rovinnosti u jednostranného PD nemůže být předmětem reklamace.

SHAPED VINYL
Gramofonová deska, která je tvarovány do různých geometrických tvarů frézováním. Tvary desky jsou stanoveny zákazníkem prostřednictvím výkresu. Při stanovení tvaru desky je nutné vycházet z typu 30 nebo 25 (12“ nebo 10“), přičemž na desce musí zůstat neporušená plocha minimálního průměru 175mm centrická se středovým otvorem (viz následující obrázek). Polotovarem pro tvarovanou desku může být klasická, černá nebo barevná 10“ nebo 12“ deska o standardní hmotnosti nebo těžká. V případě, že je požadován tvarovaný PD, pak etiketa PD musí být o 2 - 3mm menší než je požadovaný tvar. Tvarovány mohou být pouze jednostranné PD, u kterých vždy dochází k deformaci a deska nesplňuje parametry rovinnosti. 

Vzorky
Na základě požadavku zákazníka lze vyrobit vzorky, tj. 5 – 10 ks desek shodného provedení jako je pak následující výroba pouze s tím rozdílem, že etikety (včetně picture disců) jsou „bílé“. Vzorky jsou zákazníkovi předány ke schválení. Na vzorcích je schvalována pouze akustická kvalita, reklamace ostatních vad nebudou akceptovány. Schválené vzorky slouží jako etalon pro posuzování akustické kvality vlastní výroby. 

Sortiment etiket
Základní etikety se vyrábí v následujících rozměrech: 
a) Pro desky 7“ (17,5 cm) o vnějším ∅ 84 mm.
b) Pro desky 10“ a 12“ (30 cm a 25 cm) o vnějším ∅ 100 mm.

Pro desky PICTURE-DISC jsou etikety v následujících rozměrech:
a) Pro desky 7“ (17,5 cm) o vnějším ∅ 168 mm.
b) Pro desky 10“ (25 cm) o vnějším ∅242 mm.
c) Pro desky 12“ (30 cm) o vnějším ∅ 292 mm.

Textová část etiket musí být situována tak, aby její text nezasahoval do výsekové části etikety. U všech etiket musí textová část končit 2 mm od vnějšího okraje etikety a barevné provedení etikety musí přesahovat 3 mm okraje ∅ etikety. U etiket pro všechny druhy desek nesmí u středu etiket text zasahovat do ∅ 10 mm. U etiket pro desky ∅ 17,5 cm s velkým středovým otvorem nesmí u středu etiket text zasahovat do ∅ 40 mm.
Základní etikety se vyrábí z ofsetového papíru s plošnou hmotností 120 a 140 gsm. Etikety pro PD se vyrábí z natíraných papírů s plošnou hmotností 150 gsm.

Provozně technické podmínky
Desky jsou nosičem zvukové informace a vyžadují proto opatrné zacházení a používání:

• Teplota při používání musí být v rozmezí od 5°C do 35°C.
• Relativní vlhkost ovzduší smí být maximálně 85%, bez přítomnosti škodlivých chemických výparů.
• Je nutné se vyvarovat jakéhokoliv mechanického či jiného poškození záznamové plochy, a to i nesprávně seřízeným přehrávacím zařízením, nevhodným obalem apod.
• Desky musí být uloženy ve svislé poloze a bezpečně zajištěny proti naklonění (vyjma přímé manipulace).


 • 01/07
  2024

  DOVOLENÁ 4. - 15. 7. 2024

  Vážení zákazníci, z důvodu firemní dovolené budeme moci všechny objednávky zadané od 4. …

 • 01/07
  2024

  DOVOLENÁ 4. - 15. 7. 2024

  Vážení zákazníci, z důvodu firemní dovolené budeme moci všechny objednávky zadané od 4. …

KDE NÁS NAJDETE

Ragtime Records, s.r.o
Bohumínská 61
710 00 Ostrava

 

Tel.: +420 596 244 502
Tel.: ‎+420 608 454 104
Email: info@ragtime.cz

facebook Zobrazit všechny kontakty